Privacyverklaring Toutzicht B.V.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en producten van Toutzicht B.V., gevestigd aan de Witte Kruislaan 6, 1217 AP te Hilversum. KVK:69951799. In deze verklaring kunt u per situatie lezen welke gegevens we verzamelen en voor welke doelen. Ook leest u hoe lang we de gegevens bewaren en welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen. Verder leest u wat uw rechten zijn. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via compliance@toutzicht.nl

Om u van dienst te kunnen zijn verwerken wij persoonsgegevens. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. De persoonsgegevens die u opgeeft gebruiken wij alleen voor de doeleinden die wij vooraf aan u hebben gecommuniceerd. Wij zullen uw persoonsgegevens dus niet verkopen aan derden. Tevens maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Als u onze website bezoekt
Toutzicht maakt gebruik van Google Analytics cookies en heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. Tevens hebben we “gegevens delen” uitgeschakeld. Wij maken geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Verder maken wij alleen gebruik van technische en functionele cookies en van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Als u een formulier invult op een van onze webpagina’s
Als u het contactformulier op onze website invult zullen we uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer vastleggen. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact met je op te nemen over het bij het formulier genoemde onderwerp of bericht.

Als u klant bij ons wordt
Als u met Toutzicht B.V. een zakelijke overeenkomst aangaat op basis van een door uw verstrekte opdracht zullen wij om contactgegevens(naam, functie, e-mail, telefoonnummer) vragen om de overeenkomst uit te kunnen voeren.

Bewaartermijnen
We zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we jouw gegevens hebben vastgelegd. Voor fiscale doeleinden is deze bewaartermijn 7 jaar. Voor alles overige gegevens geldt dat wij deze 5 jaar na beëindiging van onze overeenkomst verwijderen. Komt er geen overeenkomst tot stand dan bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar.

Beveiliging
Ter bescherming van uw data hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Overigens bestaat altijd de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek of bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar compliance@toutzicht.nl. Wij nemen hierover dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons